Impressum

[Translate to slovak:]


GEMÄSS § 5 ABS. 1 TMG


REKU – Slovakia spol. s r. o.
Priemyselná 10/A
SK-917 01 Trnava / Slovakia

Tel.: +421 33 551 20 33,  +421 33 591 39 11
E-Mail: info@reku.sk

IČ DPH: SK 2020392451

Redakčná časť:
zodpovedný za texty a obsah:
Uwe Rengers
Email: u.rengers@rivierapool.com

Koncept, realizácia a dizajn webovej strínky:
ncn KG
URL: www.ncn.de
E-mail: info@ncn.de

 

Obsah & odkazy

Napriek starostlivej kontrole obsahu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov. Za ich obsah zodpovedajú výlučne prevádzkovatelia odkazovaných stránok. Texty, obrázky, grafika, ako aj dizajn a usporiadanie týchto stránok podliehajú celosvetovému autorskému právu, neoprávnené použitie, reprodukcia alebo distribúcia individuálneho obsahu alebo celých stránok podlieha trestnému a občianskemu právu. V súlade s nemeckým občianskym právom je možné opomenutie a kompenzácia, odovzdanie alebo zničenie duplikátov, ako aj verejné oznámenie rozsudku. Súdna žaloba je zabezpečená správnymi pokutami až do výšky 250 000,00 EUR alebo odňatím slobody až na šesť mesiacov. V prípade trestného stíhania môže byť trest odňatia slobody v jednotlivých prípadoch až 5 rokov.
Uplatnenie práva podľa právnych systémov iných krajín je možné a môže mať ešte drastickejšie následky.

 

Zodpovednosť

Obsah tejto webovej stránky

Obsah tejto webovej stránky bol vytvorený s najväčšou možnou starostlivosťou. Poskytovateľ však nezaručuje presnosť, úplnosť a aktuálnosť poskytovaného obsahu. Používanie obnoviteľného obsahu je na vlastné riziko používateľa. Príspevky označené menom odrážajú názor príslušného autora a nie vždy názor poskytovateľa.

Dostupnosť webovej stránky

Poskytovateľ sa bude snažiť ponúkať túto službu neprerušovane tak, ako je to možné. Prestoje nemožno vylúčiť, a to ani so všetkou starostlivosťou. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť svoju ponuku.

Externé odkazy

Táto webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán („externé odkazy“). Tieto webové stránky podliehajú zodpovednosti príslušného operátora. Pri prvom prepojení externých odkazov poskytovateľ skontroloval obsah tretej strany, aby zistil, či nedošlo k porušeniu práv. V tom čase neboli zjavné žiadne porušenia zákona. Poskytovateľ nemá žiadny vplyv na súčasný a budúci dizajn a na obsah odkazovaných stránok. Nastavenie externých odkazov neznamená, že poskytovateľ neoznačuje odkaz alebo obsah za odkazom za svoj vlastný. Neustále sledovanie týchto externých odkazov nie je pre poskytovateľa bez primeraných dôkazov o porušení právnych predpisov opodstatnené. Po zistení o porušení právnych predpisov sa takéto externé odkazy okamžite vymažú.

Žiadny zmluvný vzťah

Pri použití webovej stránky poskytovateľa nevzniká žiadny zmluvný vzťah medzi používateľom a poskytovateľom. V tejto súvislosti neexistujú voči poskytovateľovi žiadne zmluvné ani kvázi zmluvné nároky. V prípade, že by použitie webovej stránky malo viesť k zmluvnému vzťahu, ako preventívne opatrenie sa uplatňuje toto obmedzenie zodpovednosti: Poskytovateľ je zodpovedný za úmysel a hrubú nedbanlivosť, ako aj v prípade porušenia podstatného zmluvného záväzku (kardinálny záväzok). Poskytovateľ je zodpovedný, iba za náhradu predvídateľnej škody, ktorá je typická pre zmluvu v čase uzavretia zmluvy, za škodu spôsobenú miernym nedbalostným porušením základných povinností ním alebo jeho zákonnými zástupcami alebo zástupcami. Poskytovateľ nezodpovedá za mierne nedbalostné porušenia sekundárnych povinností, ktoré nie sú kardinálnymi záväzkami. Zodpovednosť za škodu, ktorá spadá do rozsahu záruky alebo záruky poskytnutej poskytovateľom, ako aj zodpovednosť za nároky vyplývajúce zo zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote alebo zdraví, zostáva nedotknutá.

 

Autorské práva

Obsah a diela zverejnené na tejto webovej stránke sú chránené autorským právom. Akékoľvek použitie nepovolené nemeckým zákonom o autorských právach si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas príslušného autora alebo autora. Platí to najmä pre duplikáciu, úpravu, preklad, ukladanie, spracovanie alebo reprodukciu obsahu v databázach alebo iných elektronických médiách a systémoch. Obsah a príspevky tretích strán sú ako také označené. Neoprávnená reprodukcia alebo distribúcia individuálneho obsahu alebo celých stránok nie je povolená a je trestná podľa zákona. Povolená je len výroba kópií a stiahnutí na osobné, súkromné ​​a nekomerčné použitie.

Odkazy na webovú stránku poskytovateľa sú vždy vítané a nevyžadujú súhlas poskytovateľa webovej stránky. Prezentácia tejto webovej stránky v externých rámcoch je povolená len so súhlasom.

Právo

Uplatňuje sa výlučne príslušné právo Spolkovej republiky Nemecko.