Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U kunt hun contactgegevens vinden in de juridische kennisgeving van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kan b.v. zijn gegevens die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming geregistreerd wanneer u de website bezoekt door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina werd bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de oorsprong, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U heeft ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Als u nog vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (host). De persoonlijke gegevens die op deze website worden geregistreerd, worden opgeslagen op de servers van de host. Dit gaat vooral om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegang en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt om het contract met onze potentiële en bestaande klanten na te komen (Art. 6 Par. 1 lit. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (Art. . 6 par. 1 lit. f AVG).

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

We gebruiken de volgende hoster:

ncn KG
Marienstraße 10-12
49716 Meppen

Sluiting van een orderverwerkingsovereenkomst

Om de verwerking in overeenstemming met de gegevensbeschermingsregels te garanderen, hebben we een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met onze hoster.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit wordt gedaan.

We willen erop wijzen dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

REKU - Slovakia spol. s r. o.
Priemyselná 10/A
SK-917 01 Trnava

Telefoon: +421 33551 20 33
E-mail: info@reku.sk

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Bewaartermijn

Tenzij een specifieke bewaartermijn is gespecificeerd in deze gegevensbeschermingsverklaring, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. fiscale of commerciële bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer bestaan.

Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

DSB911 Datenschutz GmbH
Stefan Andreas Scheipers
Kaiserstr. 10b 49809 Lingen (Ems)
Hal 31 / hoofdingang

Telefoon: +49 591 9137611
E-mail: info@dsb911.de

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS

Onze website bevat tools van bedrijven in de VS. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse servers van de respectievelijke bedrijven. We willen erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonsgegevens af te geven aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen gerechtelijke stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens voor controledoeleinden zullen verwerken, evalueren en permanent op Amerikaanse servers opslaan. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingshandelingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot aan de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen directe reclame (artikel 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, U HEEFT HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN OP DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIALE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RELEVANTE RECHTSGRONDSLAG WAAROP VERWERKING VEREIST IS, IS TE VINDEN IN DIT PRIVACYBELEID. ALS U BEZWAAR HEEFT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ VERPLICHTE REDENEN KUNNEN AANBIEDEN VOOR DE VERWERKING DIE UW BELANG EIGEN IS, DE RECHTEN EN INDICATIES UITVOEREN OF OVERZICHT BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21, PARAGRAAF 1 AVG).

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OP ELK MOMENT TE BEZWAREN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE ADVERTEREN; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER IN VERBAND MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR HEBT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21 (2) AVG).

Recht van beroep bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In het geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht op beroep bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke middelen.

Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die we automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of een derde partij te laten overhandigen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens op elk moment in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de test heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt.
  • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig is / gebeurt, kunt u de beperking van de gegevensverwerking vragen in plaats van deze te verwijderen.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van te worden verwijderd.
  • Als u bezwaar heeft gemaakt in overeenstemming met artikel 21, lid 1 AVG, moeten uw belangen en die van ons worden afgewogen. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden gebruikt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen advertentie-e-mails

We maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukverplichting voor het verzenden van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van advertentie-informatie, zoals spam-e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of uw webbrowser ze automatisch verwijdert.

In sommige gevallen kunnen cookies van externe bedrijven ook op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van derden te gebruiken (bijv. Cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder deze (bijv. De winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG, tenzij een andere rechtsgrond wordt gegeven. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor het plaatsen van cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (art. 6 lid 1 lit. a AVG); de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en alleen cookies in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies activeren wanneer u de browser sluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies worden gebruikt door derde bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijdstip van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen met het doel de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de vragen die naar ons worden gestuurd (art. 6 lid 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG) indien dit werd ondervraagd.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaraan ontleende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het doel uw verzoek te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de vragen die naar ons worden gestuurd (art. 6 lid 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG) indien dit werd ondervraagd.

De gegevens die u ons toestuurt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons vraagt om ze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

5. Analysehulpmiddelen en advertenties

Google Ads

De websitebeheerder gebruikt Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google-zoekmachine of op websites van derden als de gebruiker bepaalde zoektermen op Google invoert (trefwoordtargeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven met behulp van de gebruikersgegevens die beschikbaar zijn op Google (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses) (doelgroepgerichtheid). Als websitebeheerder kunnen we deze gegevens kwantitatief evalueren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot de bijbehorende klikken.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang om zijn serviceproducten zo effectief mogelijk op de markt te brengen.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u het Ik ga akkoord met de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link "Uitschrijven" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft onaangetast door de herroeping.

De gegevens die u bij ons hebt opgeslagen om u aan te melden voor de nieuwsbrief, worden door ons of de nieuwsbriefserviceprovider opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Dit heeft geen invloed op gegevens die we voor andere doeleinden hebben opgeslagen.

Nadat u van de nieuwsbriefdistributielijst bent verwijderd, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefserviceprovider in een zwarte lijst worden opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang in overeenstemming met de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 par. 1 lit. f AVG). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag op voorwaarde dat uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

7. Plug-ins en tools

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartenservice van Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps vindt plaats in het belang van een aansprekende presentatie van ons online aanbod en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. een AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.